Donirajte

Raška – Početno stanje

by , Objavljeno 18. мај 2013.

raska_2Opština Raška pripada Raškom okrugu, prostire se na površini od 670 m2 i prema poslednjem popisu broji 24. 657 stanovnika1. U odnosu na stepen razvijenosti, Raška spada u III grupu, što znači da je stepen razvijenosti od 60% do 80% od republičkog proseka2.

[title size=“2″]Lokalne politike usmerene na podršku deci predškolsokog uzrasta[/title]

Lokalni plan akcije za decu opštine Raška (sa predviđenim budžetom) fokusiran je na podršku razvoju dece, sa posebnim akcentom na decu sa smetnjama u razvoju, decu samohranih roditelja i treće i svako naredno dete u porodici. LSU smatra da je rano vaspitanje i obrazovanje važno za dete, da je važno ulagati u mlađu generaciju.

Osnovni problem vezan za predškolsko vaspitanje i obrazovanje LSU vidi u nedostatku kapaciteta predškolske ustanove, što rezultira nedovoljnim obuhvatom generalno, a posebno dece iz marginalizovanih zajednica. Osnovne smernice plana razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja su: povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a posebno dece u seoskim sredinama.

Kada se radi o uključivanju u predškolsko obrazovanje najosetljivije grupe su: deca ometena u razvoju, deca iz marginalizovanih i seoskih sredina. Rešenje problema predstavnici LSU vide u uvođenju dodatnih, posebnih i specijalizovanih programa.

Od ukupnog budžeta , opština izdvja 59.678.726, 00 dinara za realizaciju predškolskog vaspitanja, od čega 72% ide na plate zaposlenih, 12% na tekuća održavanja, 3% na investicije, 0,6% na podršku deci i porodicama, 0,5% na posebnu podršku deci po rešenju Inter-resorne komisije (IRK), 0,3% za stručno usavršavanje zaposlenih u PU i 10,6% na nešto drugo.

Opština finansira programe Udruženja za pomoć deci ometenoj u razvoju i neke socijalne programe.

[title size=“2″]Obuhvat dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem[/title]

44% dece uzrasta od 3 do 5 godina obuhvaćeno je programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Raškoj (u skladu sa republičkim prosekom za ovaj uzrast), a 96% je obuhvaćeno Pripremnim predškolskim programom (PPP).

Grafikon br. 1 prikazuje raspodelu dece po uzrastima

Grafikon br. 1 prikazuje raspodelu dece po uzrastima

Na listama čekanja je 138-oro dece uzrasta do 3 godine, 34 dece uzrasta 3-4 godine i 29-oro dece uzrasta 4-5.5 godina. Preko normativa upisano je 24-oro dece uzrasta do 3 godine, 15 dece uzrasta 3-4 godine, 19-oro dece uzrasta 4-5 godina i 4-oro dece u mešovitim grupama (3-5 godina). Rad sa decom u predškolskoj ustanovi „Veselo detinjstvo“ u Raški, odvija u 21 grupi celodnevnog boravka.

Od ukupno 570-oro dece koja nisu upisana u predškolsku ustanovu „Veselo detinjstvo“, 307 je uzrasta do 3 godine, 107 je uzrasta 3-4 godine i 156 uzrasta 4-5,5 godina.

Punu cenu vrtića (koja za Rašku iznosi 4.050,00 din – DevInfo baza 2011.) plaća 26% porodica, 50 porodica ne plaća vrtić za svoju decu, 18% plaća do 50% cene, a 42% porodica plaća preko 50%.

Od ukupno 218-oro dece uzrasta 3-5,5 godina u selima opštine Raška, 37 % je obuhvaćeno predškolskim programima, što je iznad republičkog proseka za ovu kategoriju korisnika (22,9%). Od ukupnog broja dece u predškolskoj ustanovi 0,45% su deca iz romske zajednice, a 1,12% su deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Raska3-Eng

Razloge malog obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem Predškolska ustanova (PU) vidi u činjenici da su seoska područja veoma razuđena tako da su objekti PU za veliki broj dece udaljeni i nedostupni. Što se dece iz osetljivih grupa tiče, kao razloge njihovog slabijeg uključivanja, predškolska ustanova navodi da vaspitno osoblje nije dovoljno obučeno za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dok romska deca nemaju tradiciju pohađanja PU.

[title size=“2″]Ponuda drugih programa za decu[/title]

Osim engleskog jezika (u okviru PU), koji pohađa 60-oro dece i jedne igraonice u gradu, nema ponude drugih programa za decu ranog uzrasta.

[title size=“2″]Saradnja sa roditeljima[/title]

Saradnja sa roditeljima odvija se kroz individualne razgovore, roditeljske sastanke i učešće roditelja na aktivnostima i radionicama u vaspitnoj grupi. U Upravnom odboru i Savetu roditelja zastupjeni su roditelji iz osetljivih grupa. Preko programa predškolske ustanove roditelji učestvuju u kreiranju planova i donošenju odluka koje se odnose na decu ranog uzrasta.

Ne postoji udruženje roditelja, niti drugi programi podrške deci i porodicama na nivou opštine.

[title size=“2″]Motivacija za učešće u projektu[/title]

PU navodi da su glavni razlozi za uključivanje u projekat: veća dostupnost predškolskog vaspitanjai obrazovanja i mogućnost da se poveća obuhvat dece, kao i mogućnost stručnog usavršavanja za vaspitače.

Očekuju da će ovo biti prilika za razmenu iskustava, poboljšanje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada i proširenje kapaciteta za veći obuhvat dece.

Doprinos ustanove ogleda se pre svega u motivaciji zaposlenih da svojim angažovanjem i iskustvom doprinesu boljitku dece u Raškoj.

1) Republički zavod za statistiku
2)Dostupno na: http://olimpija.rs/krediti/2-posao/73-spisak-opstina-po-razvijenosti

[ndfa_project_related tag=“raska-sr-2″]

0 komentara

Napiši odgovor

    Pošalji komentar

    Upotreba kolačića

    Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

    PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE